• Deklaracja dostępności

   • <h1 style="margin-bottom: 20px;">Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zsonidzica.edupage.org/</h1>

    <p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Zespół Szkół Ogólnokształcących</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href="https://zsonidzica.edupage.org/" target="_blank" >Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zsonidzica.edupage.org/</a>.</p>

    <ul>
    <li>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2021-03-15</span>.</li>
    <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2021-03-15</span>.</li>
    </ul>

    <p id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>

    <p style="white-space: pre-wrap">Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
    Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej.
    Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
    Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.</p>
    <p style="white-space: pre-wrap">Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
    poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.</p>

    <p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2021-03-15</span>.</p>

    <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>


    <h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>

    <p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-osoba">Bogdan Malinowski</span>, <a href="mailto:bogmal@interia.pl" title="Adres e-mail do osoby kontaktowej w sprawie dostępności."><span id="a11y-email">bogmal@interia.pl</span></a>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <a href="tel:668475564"><span id="a11y-telefon">668475564</span></a>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</p>

    <p id="a11y-procedura" style="white-space: pre-wrap">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>

    <p><a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich" target="_blank">Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich</a></p>

    <h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>
    <p style="white-space: pre-wrap">Do budynku szkoły  prowadzą dwa wejścia.
    Do wejścia głównego z chodnika od ul. Jagiełły  prowadzi  schodek
    Do drugie wejścia  z tyłu budynku od ul. Słowackiego prowadzi chodnik z płyt
    Dla osób na wózkach nie są dostępne są korytarze i pomieszczenia.
    W budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
    W budynku nie ma windy.
    Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 089 625 2171, gdzie zostanie wyznaczony i umówiony urzędnik właściwy do obsługi.
    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się piwnicy budynku.
    Przed  budynku nie  wyznaczono  miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    Do budynku obiektu sportowego  prowadzą dwa wejścia.
    Do wejścia głównego z chodnika od ul. Jagiełły  prowadzą trzy schodki z barierkami po obu stronach schodów
    Do wejścia bocznego od ulicy Słowackiego jest chodnik dostosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach
    Dla osób na wózkach  są dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze .
    W budynku są  podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
    W budynku nie ma windy.
    Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 089 625 2171, gdzie zostanie wyznaczony i umówiony urzędnik właściwy do obsługi.
    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze  budynku.
    Przed  budynku nie  wyznaczono  miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabowidzących.</p>
   • Napisz do nas

    If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać