• Informacje

     • Nagłówek

     • W projekcie Erasmus+ "Młodzi przedsiębiorcy na start!" wzięło udział 5 szkół partnerskich z Polski, Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Słowacji.

      Celem projektu była współpraca oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie uczenia się i nauczania przedsiębiorczości, a przez to umożliwienie uczniom wkroczenia na europejski rynek pracy na starcie posiadając umiejętności i kompetencje zdobyte podczas ich pracy w szkolnych Klubach Przedsiębiorczości, a także podczas spotkań z lokalnymi i zagranicznymi przedsiębiorcami. Nasz projekt promuje wśród uczestników przedsiębiorczość, podejmowanie inicjatywy, kreatywność i umiejętności zarządzania wyposażając ich w niezbędną wiedzę i umiejętności aby jak najlepiej przygotować ich do przyszłej kariery zawodowej i wymagań rynku pracy.

      Przed rozpoczęciem działań projektowych przedstawiciele szkół partnerskich z Polski, Turcji, Hiszpanii i Słowacji wzięli udział w wizycie przygotowawczej w Hiszpanii. Podczas spotkania przedyskutowani główne cele projektu a także ustalono podstawowe wytyczne, które stanowiły punkt wyjścia i bazę dla dalszej pracy nad formularzem aplikacyjnym. Rozpoczęliśmy poszukiwanie nowych partnerów zwłaszcza za pomocą strony eTwinning. Projekt trwał dwa lata w trakcie których współpracowaliśmy zarówno online jak i twarzą w twarz aby osiągnąć zamierzone cele: W każdej szkole partnerskiej stworzony został Klub Młodego Przedsiębiorcy, w którym uczniowie i nauczyciele razem pracowali nad zagadnieniami projektowymi.

      Kluby współpracowały ze sobą za pomocą narzędzi internetowych (strona projektu, media społecznościowe itp.). Uczestnicy projektu wzięli udział w 4 działaniach związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami. Podczas tych działań uczestnicy pracowali nad określonymi tematami projektowymi, rozwijali umiejętność posługiwania się językiem obcym, współpracowali w grupach międzynarodowych, a także odwiedzali lokalne przedsiębiorstwa i czerpali z wiedzy i doświadczeń miejscowych przedsiębiorców.

      Projekt koncentrował się na 4 głównych zagadnieniach: Tworzenie biznesplanu, zasoby ludzkie, marketing i zarządzanie, praca w grupach. Odbyły się także 2 Międzynarodowe Spotkania Projektowe podczas których koordynatorzy monitorowali całościowy przebieg projektu (nadzór nad programem projektu, jego ewaluacja, wdrażanie oraz powstawanie produktów końcowych, jak również wpływ projektu na kompetencje jego uczestników). Dzięki współpracy międzynarodowej uczniowie mieli okazję poszerzyć horyzonty w dziedzinie przedsiębiorczości, łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką, świadomości międzykulturowej, komunikacji oraz umiejętności językowych. Projekt wpłynął pozytywnie również na nauczycieli, którzy pozostawali w ciągłej współpracy, analizując tematy projektowe i dzieląc się doświadczeniem.

      Głównymi namacalnymi produktami projektu były: działające w w szkołach Kluby Młodego Przedsiębiorcy, strona internetowa Projektu z informacjami na jego temat oraz wszystkimi produktami końcowymi, plany lekcji, plakaty i inne materiały promocyjne, prezentacje instruktażowe, Przewodnik Młodego Przedsiębiorcy, wielojęzyczny słownik terminów związanych z przedsiębiorczością, zdjęcia, raporty itp. Wszystkie pojawiające się problemy były analizowane i rozwiązywane na bieżąco. Wszyscy partnerzy pozostawali w ciągłym kontakcie, wpierając się nawzajem przez cały okres trwania projektu.