• Klauzura RODO

  • Klauzula informacyjna - rekrutacja uczniów

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” informuję, iż:

   1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy;

   2) inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. w Nidzicy jest Pan/Pani Jarosław Komoszyński , numer kontaktowy: 89 6252384

   3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji ucznia do szkoły a następnie realizacji obowiązku nauki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c;

   4) Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych;

   5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

   6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji a następnie archiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

   7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

   8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;

   9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość przyjęcia Pani/ Pana dziecka do szkoły;

   10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.