• Informacje

     • Nagłówek

     • „Nauka Drogą do Sukcesu”

      Projekt powstał w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (woj. warmińsko – mazurskie) - publicznej placówce edukacyjnej obejmującej gimnazjum i liceum ogólnokształcące. W Zespole uczy się 330 uczniów w wieku od 13 do 19 roku życia.

      Na podstawie dogłębnej analizy słabych i mocnych stron zarówno kadry pedagogicznej, jak i uczniów szkoły wyodrębniliśmy 3 główne obszary wymagające podjęcia działań w celu ich poprawy i podniesienia jakości. Są to:

      1) Podnoszenie jakości pracy szkoły w obrębie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego - nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych w obrębie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. W porównaniu z nimi wyniki egzaminacyjne z języka angielskiego kształtują się gorzej. Większość naszych uczniów uczęszcza do klas o profilu matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym i kontynuuje edukację na studiach wyższych o tych specjalnościach. Aby podnieść poziom znajomości języka angielskiego uczniów wychodząc również naprzeciw ich potrzebom i zainteresowaniom chcielibyśmy wprowadzić w naszej szkole zintegrowane kształcenie przedmiotowo - językowe (CLIL). Pierwszym krokiem w tym celu byłoby zorganizowanie kół przedmiotowych z elementami języka angielskiego. W długofalowej perspektywie zakładamy podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia w naszej szkole programu Międzynarodowej Matury. W tym celu niezbędne jest przeszkolenie nauczycieli w zakresie języka angielskiego i CLIL.

      2) Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników naszej szkoły w zakresie stosowania technik informacyjno – komputerowych - pomimo tego, że nasza szkoła wyposażona jest w komputery, tablice multimedialne, projektory itp., większość nauczycieli wykorzystuje je w znikomym stopniu. Dla uczniów technologia jest nieodzowną częścią życia codziennego, i często najlepszym sposobem na dotarcie do nich i zaangażowanie ich w lekcje.

      3) Rozwijanie wymiaru europejskiego i międzynarodowego naszej szkoły -  dla nauczycieli z naszej szkoły główną barierą w tworzeniu i udziale w międzynarodowych projektach edukacyjnych jest brak wiedzy na temat realizacji i zarządzania projektem oraz niedostateczna znajomość języka. Dzięki wyeliminowaniu tych problemów więcej nauczycieli zaangażuje się we współpracę międzynarodową zarówno poprzez branie aktywnego i pełnego udziału w przedsięwzięciach już trwających, jak i poprzez tworzenie nowych. 

      Spośród kadry uczącej i zarządzającej szkoły wybranych zostało 12 osób, które wezmą bezpośredni udział w działaniach projektowych, na które składać się będą: Przeszkolenie językowe dla nauczycieli ze znikomą znajomością języka angielskiego w miejscu zamieszkania, udział uczestników projektu w dwutygodniowym kursie językowym za granicą oraz udział nauczycieli w kursach specjalistycznych dotyczących wykorzystania TIK na lekcjach, szkoleniach Content-integrated Language Learning oraz w szkoleniu dotyczącym umiędzynarodowiania szkoły i jej udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Opanowanie języka angielskiego  pozwoli naszym nauczycielom aktywnie angażować się w projekty współpracy międzynarodowej, a także stworzy im możliwość tworzenia własnych projektów. Dzięki zwiększeniu kompetencji językowych będą oni mogli wprowadzać zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe na zajęciach dodatkowych, a docelowo na swoich lekcjach, motywując tym uczniów do nauki języków obcych i w przyszłości przygotowując ich do zdawania matury międzynarodowej. Uczestnicy kursu specjalistycznego CLIL zdobędą wiedzę na temat tej metody i dowiedzą się jak praktykować CLIL w klasie. Dzięki poznaniu nowych metod i narzędzi nauczania nauczyciele rozwiną swój warsztat metodyczny, a co za tym idzie program nauczania, poszerzając go o najnowocześniejsze sposoby pracy z młodzieżą i czyniąc swoje lekcje atrakcyjniejszymi dla uczniów oraz angażując ich bardziej w proces uczenia się i nauczania. Nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniach TIK będą potrafili prowadzić lekcje w pełni korzystając z technologicznych zasobów szkoły, co je uatrakcyjni i bardziej zaangażuje uczniów w proces uczenia się i nauczania. Wszystko to doprowadziłoby do  całościowego podniesienia jakości pracy szkoły. Długoterminowe korzyści projektu to znaczące  podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego w naszej szkole, czego efektem byłaby poprawa wyników egzaminów zewnętrznych, docelowe wprowadzenie w szkole programu międzynarodowej matury, co uczyniłoby ją atrakcyjniejszą w oczach tak młodzieży, jak i rodziców, pozytywnie wpływając na rekrutację. Zwiększona  liczba projektów współpracy międzynarodowej realizowanych w szkole uczyniłaby z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy placówkę bardziej otwartą na Europę,  pomagając również w kreowaniu pozytywnego wizerunku naszej szkoły wśród młodzieży, rodziców czy nawet potencjalnych sponsorów oraz pozwoliłaby na wychowywanie uczniów do życia we wspólnej Europie.

      Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w wysokości 113907,99 PLN.