• Produkty końcowe

     • nagłówek

     •  

      1)This is a powerpoint presentation created by a group of teachers from our school (Zespół Szkół Ogólnokształcących in Nidzica) who took part in two-week English course in St. Julians, Malta. It shows some aspects of history and culture of Malta. Jest to prezentacja stworzona przez nauczycieli ZSO w Nidzicy, którzy wzięli udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego w miejscowości St. Julians na Malcie. Przybliża ona wybrane aspekty historii i kultury tego kraju.

      01_A_glimpse_of_Malta.pptx

      2)This is the idea how one can enrich chemistry classroom with English language. Pomysł na pracownię chemii z elementami języka angielskiego

      02_Chemistry-Classroom.zip

      3) Polish-English dictionary of the most important terms of Unsaturated Hydrocarbons, can be used on chemistry lesson. Słownik polsko angielski na lekcję chemii, dział: Węglowodory. Temat: Węglowodory nienasycone.

      03_SLOWNICZEK-CHEMICZNY-weglowodory-c.d.docx

      4) Polish-English dictionary of the most important terms of Saturated Hydrocarbons, can be used on chemistry lesson. Słownik polsko angielski na lekcję chemii, dział: Węglowodory. Temat: Węglowodory nasycone.

      04_SLOWNICZEK-CHEMICZNY-weglowodory-nasycone-kopia.docx

      5) Electrochemistry - karta pracylesson sheet.

      05_Elektrochemia-karta-pracy.docx

      6) History lesson with elements of English Language. Lesson plan on Reinessance to be used on History lesson. Contains the most important Reinessance terms in English (translated into Polish). Lekcja historii z językiem angielskim. Temat: Renesans. Zqwiera listę najważniejszych terminów związanych z renesansem w języku angielskim.

      06_lekcja-historii-konspekt.docx

      7)Maths - lesson plan on simultaneous equations . Contains mathematical problems in two languages: English and Polish. Konspekt lekcji na lekcję matematyki. Temat: Układy równań. Zawiera zadania w dwóch językach - polskim i angielskim.

      07_Maths-konspekt.docx

      8)Maths - lesson sheet with mathematical problems on linear function in English and Polish language. Karta pracy na lekcję matematyki. Temat: Funkcja liniowa. Zadania w dwóch językach: polskim i angielskim.

      08_Matematyka-funkcja-liniowa-jez.angielski.doc

      9)Polish-English dictionary of the most important mathematical operations. Polsko-angielski słownik najważniejszych działań matematycznych.

      09_Maths-slowniczek.docx

      10) Maths in nature - a set of 10 examples of Mathematics in nature. Contains desriptions in English and Polish as well as beautiful pictures. Can be used on Maths lesson (students working in groups translate English descriptions to their native language) or can be used as an element of Maths Classroom - wall tablets. Matematyka w przyrodzie - zestaw 10 przykładów występowania matematyki w przyrodzie. Opisy w dwóch językach: polskim i angielskim, a także piękne zdjęcia. Może być użyty na lekcji matematyki - uczniowie pracując w grupach tłumaczą opisy angielskie na swój język, lub może być użyty jako element pracowni matematycznej - tablice ścienne.

      10_maths-in-nature.docx

      11) Polish-English dictionary of the most important geometric terms. Polsko angielski słowniczek pojęć geometrycznych.

      11_geometria.docx

      12)You never give enough weight to your own country! - a list of the most beautiful, unusual and unique places in Poland. Contains desriptions in English and Polish. Can be used on Geography lesson (students working in groups translate Polish descriptions to English) or can be used as an element of Geography Classroom - wall tablets. Cudze chwalicie – swego nie znacie! - lista najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych miejsc w Polsce. Zawiera opisy w dwóch językach: polskim i angielskim. Może być użyta na lekcji geografii - uczniowie pracując w grupach tłumaczą opisy polskie na język angielski. Materiał może być też użyty jako element pracowni geograficznej - tablice ścienne.

      12_geografia-cudze-chwalicie....rtf

      13)Polish lesson, subject: Parts of Speech. Contains names of parts of speech in two languages: Polish ang English. It also includes pasage from "Raven" by E. A. Poe in Polish and English where students have to find examples of parts of speech. Konspekt lekcji języka polskiego. Zawiera nazy części mowy w dwóch jęykach, polskim i angielskim, a także fragmenty "Kruka" E. A. Poe, w których uczniowie muszą znaleźć przykłady części mowy.

      13_J.-polski-czesci-mowy-po-angielsku.docx

      14)German lesson plan in Polish - students learn German while using modern technology - they create their own blogs. Konspekt lekcji języka niemieckiego w języku polskim - uczniowie poznają język niemiecki używając nowoczesnej technologii -tworzą własnego bloga.

      14_konspekt-lekcji-niemieckiego.docx

      15)German lesson plan in German language - students learn German while using modern technology - they create their own blogs. Konspekt lekcji języka niemieckiego w języku niemieckim - uczniowie poznają język niemiecki używając nowoczesnej technologii -tworzą własnego bloga.

      15_Konspekt-deutsh.docx

      16)English lesson plan in Polish - students learn English and practise writing skills while using modern technology - they create their own blogs. Konspekt lekcji języka angielskiego po polsku - uczniowie uczą się języka angielskiego i ćwiczą umiejętność pisania w tym języku używając nowoczesnej technologii - tworzą własnego bloga.

      16_Angielskiblog.docx

      17)English lesson plan in English - students learn English and practise writing skills while using modern technology - they create their own blogs. Konspekt lekcji języka angielskiego w języku angielskim - uczniowie uczą się języka angielskiego i ćwiczą umiejętność pisania w tym języku używając nowoczesnej technologii - tworzą własnego bloga.

      17_English-lesson-blog.docx

      18)  Physical Education lesson plan and Polish-English Glossary of basketball terms. Konspekt lekcji wychowania fizycznego - koszykówka i polsko- angielski słowniczek terminów związanych z koszykówką.

      18_wf_basketball.doc

      19) Chemistry lesson - Construction of Carbohydrates: worksheet. Konstrukcja węglowodorów-karta pracy

      19_weglowodry-karta-pracy.docx