• Matura 2021

     • Matura

     • Matura 2021

       

      • CKE MATURA 2021  - link

      • Dodatkowe informacje - link

      • Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021 r - link

      • Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. - link

      • Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023 - link

       

       


       

      UWAGA MATURZYŚCI

      ORGANIZACJA EGZAMINÓW W DNIACH 8-10 CZERWCA 2020r.

      W dniach 8-9.06.2020r. egzaminy (j. polski , matematyka)  będą odbywały się w sali gimnastycznej. Aby usprawnić proces wchodzenia na egzamin, zachowując jednocześnie zasady bezpieczeństwa,  proszę abyście się stawiali przed salą od godz. 8.15 w grupach alfabetycznie nazwiskami wg poniższego harmonogramu

      8.15 – od A do G

      8.25 – od J do K

      8.35 – od L do P

      8.45 – od R do Z

      W dniu 10 czerwca 2020r. egzamin z języka angielskiego będzie odbywał się w szkole - w 7 pracowniach. Stawiacie się przy szkole o godz. 8.30. W  zależności od lokalizacji sali egzaminacyjnej będzie wchodzili do szkoły od ul. Słowackiego lub od ul. Jagiełły. Listy uczniów zdających w poszczególnych salach będą wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły w dniu 9.06.2020r.

      Przypominam  że szkoła nie zapewnia wody na egzaminy, możecie przynieść swoją w butelce nie większej niż 0,7l.

      Pozostałe czynności przed , w trackie i po egzaminie opisane są poniżej.

       

      WAŻNE !!! ZASADY_OBOWIaZUJaCE_PODCZAS_EGZAMINU_MATURALNEGO_dla_uczniow.docx

      ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO

       - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

       

      Przed egzaminem zdających obowiązują następujące zasady:

       

      • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      • Osoby trzecie nie mogą wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos(nieobowiązkowe). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Szczegółowe zasady oczekiwania i wpuszczania na poszczególne egzaminy zostaną podane w osobnym komunikacie)
      • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających

       

      W trakcie egzaminu zdających obowiązują następujące zasady:

       

      Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      1. zdający
      2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących , osoby wyznaczone do przygotowania  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),
      3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
      4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

       

      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

      • zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

       

      • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

       

                  - podchodzi do niego nauczyciel, aby np. podać słownik poprawnej  polszczyzny

                  - wychodzi do toalety

                  - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

       

      • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

       

      •  obowiązuje oczywiście zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

       

      • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą ( najlepiej nie większa niż 0,7l).

       

      Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

       

       

      Po lub między egzaminami w tym samym dniu zdających obowiązują następujące zasady:

       

       

      • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym na ternie szkoły miejscu.

       

      • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w wyznaczonym na terenie szkoły miejscu na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń do zachowania dystansu społecznego.

       

      • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.